Ubytovací řád

Co potřebujete vědět, než k nám vyrazíte?

Příjezd je možný v době od 15 - 20 hod, není – li domluveno jinak. O předpokládaném čase vašeho příjezdu nás prosím informujte dopředu pomocí SMS na tel. +420 725 375 100. Před domem je pouze jedno parkovací místo, kde můžete zaparkovat své vozidlo. Po příjezdu vám ukážeme, kde můžete zaparkovat na vyhrazené parkoviště ve dvoře či zahradě.

Po předložení průkazu totožnosti a zaznamenání údajů je host ubytován a jsou předány klíče od pokoje, vstupních dveří a vrat.

Při ztrátě klíčů nebo jiném zneužití je host povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

V pokoji nebo společenských prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu provozovatele přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické nebo jiné instalace.

Veškerá poškození na vybavení pokojů a případně další závady je host povinen nahlásit provozovateli.

Všichni ubytovaní hosté jsou povinni udržovat pořádek nejen v pokojích, ale zejména ve společných prostorech kuchyně a používat čistou domácí obuv.

Ve všech prostorech penzionu platí zákaz používání vlastních elektrospotřebičů. Toto nařízení se nevztahuje na elektrické spotřebiče sloužící k osobní hygieně (tzn. fén, holící strojek, atd. )

Host je povinen při odchodu z pokoje uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna, uzamknout dveře od pokoje.

Vzniklé odpadky je nutné dávat pouze do určených nádob, které jsou umístěny v průjezdu, u vrat, u hlavní silnice.

V den odjezdu je host povinen vyklidit a opustit pokoj do 10 hod. Neučiní- li tak, je provozovatel oprávněn účtovat poplatek v plné výši za další den pobytu.

V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, nebo dojde-li k rozbití vybavení kuchyně, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

Ve všech prostorech penzionu, s výjimkou terasy ve dvoře a vyhrazeném místě v zahradě, je zákaz kouření, používání omamných a psychotropních látek a používání otevřeného ohně.

Hosté jsou povinni neprodleně oznámit provozovateli hrozící nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránili šíření požáru nebo hrozícího nebezpečí.

Přijímání návštěv na pokojích hostů je zakázáno nebo musí být nahlášeny provozovateli penzionu.

Za peníze, klenoty a jiné cennosti nenese penzion zodpovědnost.

Penzion zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci. Lékárnička je umístěna ve společných prostorech v zadní části chodby u hasičského přístroje. Veškerou následnou lékařskou péči si host hradí sám. Užívání ubytovacích prostorů je povoleno pouze hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitárními nemocemi ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.  

S ohledem na ostatní ubytované hosty a naše sousedy vás žádáme o dodržení nočního klidu v rozmezí od 22:00 do 6:30 hod nejen v prostorech penzionu, ale i na terase a zahradě. Jestliže odcházíte poslední ze zahrady, prosíme o řádné uhašení ohně, zhasnutí všech svítidel.

Za dodržení tohoto ubytovacího řádu dětmi mladšími 15 let, zodpovídají rodiče, popř. jiné osoby, starší 18 let, se kterými jsou děti ubytovány. Proto vás žádáme, nenechávejte nezletilé osoby bez dozoru, zejména na zahradě, kde je přístupný bazén i trampolína. Zdraví ani život hostů nejsou provozovatelem pojištěny a provozovatel nenese za vzniklé úrazy odpovědnost.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení penzionu právo od smlouvy odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

Provozovatel neodpovídá za škody na majetku nebo zdraví, k nímž dojde v důsledku nedodržení tohoto provozního řádu nebo neuposlechnutí pokynů provozovatele.

Společné prostory – kuchyně

Kuchyňská linka a označené jídelní stoly pro každý pokoj jsou denně čištěny a dezinfikovány. Každý pokoj má v kuchyňce přidělenou označenou polici, kde si můžete umístit trvanlivé potraviny, pečivo aj.

Hosté udržují v čistotě veškeré nádobí, se kterým budou manipulovat při přípravě jídla včetně lednice, která je označena číslem pokoje.

Spotřebiče (mikrovlnka, trouba, rychlovarná konvice) jsou čištěny provozovatelem dle potřeby.

V zadní části barové desky se nachází vinárna. Zde jsou chlazeny nápoje (Bohemia sekt, pivo, nealko pivo, víno aj.), které jsou vám plně k dispozici. Před ukončením pobytu prosíme o uhrazení nápojů.

Vzniklé odpadky prosím roztřiďte do určených nádob. V kuchyni se nachází odpadkové koše na smíšený odpad, plasty. BIO odpad můžete umístit do vyhrazené krabičky nebo dát do sáčku a bude vyhozen na kompost v zahradě.

Využití zahrady

Ubytovaným hostům je zahrada plně k dispozici. Najdete zde dětské pískoviště, dřevěný domeček, trampolínu, hračky aj.

Po domluvě je možné využít i venkovní bazén. Prosíme, velmi pečlivě si hlídejte své děti. Za děti jsou zodpovědní zákonní zástupci, penzion nenese žádnou zodpovědnost při vzniku úrazu. Je přísně zakázáno skákat do bazénu a jakkoliv manipulovat s technikou umístěnou u bazénu.

V případě využití grilu, opékacího místa nás prosím informujte. Vše vám nachystáme k plné spokojenosti.

Je zakázáno krmit zvířata. Po domluvě je možné zvířata s námi nakrmit krmením pro ně vhodným.

Vznik smluvního vztahu a stornovací podmínky

Vznik smluvního vztahu mezi zákazníkem a poskytovatelem ubytování vznikne na základě telefonické nebo písemné objednávky.

Na základě objednávky a uhrazení faktury ve výši 100 % ubytovatel rezervuje objednaný termín zákazníkovi.

Uhrazením faktury, potvrzuje zákazník, že se seznámil se službami, cenou, platebními a stornovacími podmínkami.

Uhrazením faktury dává zákazník souhlas s výše uvedeným.

Bez uhrazení faktury není možné objednávku akceptovat a po 5 dnech je rezervace zrušena.

Stornovací podmínky

Zákazník má právo kdykoli před započetím pobytu, bez oznámení důvodů, odstoupit od smlouvy.

Odstoupení je možné výhradně písemnou či elektronickou formou.

Zákazník je povinen zaplatit následující storno poplatky:

30 - 15 dní: 50 % z pobytu

14 - 0 dní: 100 % z pobytu (pobyt propadá)